ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

 • Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα 50€ + 30€, εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή του Taxisnet: e-paravolo
 • Παράβολα 10€ + 10€, εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή του Taxisnet: e-paravolo
 • Παράβολο 18€, εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή του Taxisnet: e-paravolo
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
 • Να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • 21 θεωρητικά ΚΟΚ (αν δεν έχεις άλλο δίπλωμα)
 • 10 θεωρητικά ΜΟΤΟ
 • 14 πρακτικά ΜΟΤΟ

Για την αρχική χορήγηση μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, χωρίς προηγουμένως να έχει εκδθεί άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, απαιτείται και η παρακολούθηση και των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης Ερωτηματολογίου 2, σύνολο μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης τριάντα (30).